Regulamin Serwisu

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem "https://fundacjacognitione.org/", zwany dalej "Serwisem" prowadzony jest przez Fundację Cognitione, z siedzibą w Nowym Targu przy os. Bohaterów Tobruku 5, 34-400 Nowy Targ, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem: 0000587704, zwaną dalej Fundacją.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki korzystania z Serwisu.
 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach organizowanych przez Fundację.
 4. Serwis umożliwia ponadto wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online.

II. Płatność online

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych Maestro Meetings. Przekierowanie do Maestro Meetings następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
 3. Wszelkie należności wyrażone mogą być w złotych (PLN), euro (EUR) lub w dolarach (USD).
 4. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
  • internetowy przelew bankowy
  • karta kredytowa lub debetowa

III. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Cognitione;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę lub wpłatę na działalność statutową za pośrednictwem formularza wpłaty przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu Maestro Meetings. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie danych właścicielowi serwisu Maestro Meetings – firmie Maestro Meetings, z siedzibą w Pittsburghu, company number: EIN 46-3872755). Company’s address: 4338 Bigelow Blvd. Pittsburgh, PA 15213, USA.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.
 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia

 

Regulamin Konferencji

(International Conferecne on ECONOMICS-FINANCE-MANAGEMENT - ICEFM) bieżące i kolejne edycje

 

Zasady rejestracji, anulowania, zmiany rejestracji oraz uczestnictwa w konferencji

 

 

§ 1 - Organizator Konferencji

 

 1. Organizatorem 22-ej Konferencji (zwanej dalej „Konferencją”) jest Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę „Cognitione” (zwanej dalej „Organizatorem”), Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz CENTRUM PUCP Business School.
 2. Główny Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby Konferencja odbyła się zgodnie z jej opisem.

 

§ 2 - Zasady uczestnictwa

 

 1. Udział w Konferencji dla Uczestników jest odpłatny. Każdy z Uczestników zobowiązany jest ponieść opłatę konferencyjną w zależności od formy uczestnictwa zgodnie z informacjami na stronie konferencji https://icefmconference.eu/en/registration-and-payment
 2. Autor może zgłosić maksymalnie 1 artykuł.
 3. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów przejazdu oraz noclegów. Rezerwacji noclegu(ów) należy dokonać samodzielnie. Lista proponowanych hoteli ujęta jest na stronie.
 4. Rejestracja na Konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza wraz z abstraktem (jeśli dotyczy) znajdującego się na stronie https://icefmconference.eu/en/registration-and-payment Podczas rejestracji należy obowiązkowo podać wszystkie dane wymagane w formularzu rejestracyjnym.
 5. Rejestracja będzie prowadzona do dnia podanego w na stronie Konferencji.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji, o której mowa w § 2 ust. 4, dokonanie wpłaty w wymaganym terminie oraz złożenie Oświadczenia dla Autora(ów), znajdującego się na stronie Konferencji, jeśli Uczestnik planuje publikację.
 7. Uczestnikiem Konferencji może być pracownik naukowy, doktorant, praktyk, student, przy czym studentem jest osoba, która nie posiada żadnego stopnia, ani licencjata, ani magistra, ani żadnego innego i jest w trakcie studiowania, studentem nie jest osoba studiów doktoranckich, ani DBA. Uczestnikiem może być każdy inny uczestnik działający na rzecz transferu wiedzy w ramach współpracy nauki i biznesu.
 8. Konferencja podzielona jest na sesje, prowadzone przez wybranych przez Organizatora Moderatorów/Przewodniczących sesji.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rejestracji, bądź wcześniejszego jej zakończenia w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla Uczestników Konferencji.
 10. Informacje o ewentualnych zmianach terminów Organizator będzie umieszczał na stronie internetowej: https://icefmconference.eu/en/
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania e-maili do Uczestników do końca trwania procesu publikacyjnego oraz uruchomienia nowej edycji Konferencji.
 12. Rejestracja jest równoważna z akceptacją Regulaminów dostępnych pod adresem https://icefmconference.eu/en/regulations

 

§ 3 - Rezygnacja z udziału w Konferencji

 

 1. Uczestnik Konferencji, który dokonał rejestracji, ma prawo do całkowitej rezygnacji z udziału w Konferencji bez podania przyczyny, przy czym jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Organizatora Konferencji z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, nie później niż 60 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Informację taką należy przesłać na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. W przypadku edycji ICEFM2024 dokonane wpłaty są bezzwrotne. Uczestnicy są proszeni o rozważne rejestrowanie i wpłaty.

 

§ 4 - Odwołanie Konferencji

 

 1. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany programu, terminu, organizacji Konferencji bądź jej odwołania z przyczyn całkowicie niezależnych od Organizatora. W każdym z w/w przypadków Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników na wskazane przez nich w zgłoszeniu adresy poczty elektronicznej.
 2. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie i unijne prawo, Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku z organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem terminu Konferencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestników Konferencji.

 

§ 5 – Świadczenia

 

 1. Organizator Konferencji jest zobowiązany do zapewnienia Świadczeń na rzecz Uczestników w postaci: cateringu (w przypadku organizacji w formie tradycyjnej) zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Konferencji: https://icefmconference.eu/en/registration-and-payment
 2. Organizator zobowiązuje się do wystawienia Certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.
 3. Uczestnicy mogą przesłać artykuł zgodnie z Możliwościami publikacyjnymi i wszekimi procedurami z tym związanymi, zawartymi na stronie Konferencji: https://icefmconference.eu/en/publishing-opportunities

 

§ 6 - Wyłączenie odpowiedzialności

 

 1. Wypadki i obrażenia ciała: Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, kontuzje i problemy zdrowotne powstałe w trakcie Konferencji. Uczestnicy są odpowiedzialni za własne bezpieczeństwo i muszą zachować odpowiednie środki ostrożności.
 2. Niezgodność z programem i wytycznymi: Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niedogodności, straty lub szkody powstałe podczas Konferencji, w tym w wyniku niezastosowania się uczestników do programu Konferencji, harmonogramu lub wytycznych przekazanych przez organizatorów. Oczekuje się, że uczestnicy będą ściśle przestrzegać instrukcji i harmonogramów, aby zapewnić płynny i skuteczny przebieg Konferencji.
 3. Siła wyższa: Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich obowiązków spowodowane okolicznościami od nich niezależnymi, w tym między innymi klęskami żywiołowymi, strajkami, lokautami lub innymi akcjami protestacyjnymi, niepokojami społecznymi, zgodnością z jakimkolwiek prawem lub zarządzeniem rządowym, zasady, regulacje lub wskazówki, akty terroryzmu lub inne zdarzenia, które można sklasyfikować jako siłę wyższą.
 4. Organizatorzy Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja.

7 § - Postanowienia końcowe

 1. Wysłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne ze zgodą na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (w zakresie podanym Organizatorowi) w celach organizacyjnych, rekrutacyjnych, promocyjnych i marketingowych przez Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie tego rodzaju treści od wymienionych organizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 - dalej Ustawa). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.e RODO, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dane osobowe uczestników konferencji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm., dalej RODO).
 2. Uczestnik zobowiązuje się zastosować do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas Konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora. Organizator nie ubezpiecza Uczestników Konferencji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania warunków uczestnictwa.
 3. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z Konferencji bez podania przyczyny w przypadku, gdy działania uczestnika negatywnie wpływają na dobre imię lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Organizatorowi, Współorganizatorom, Partnerom i Uczestnikom Konferencji.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na profesjonalne rejestrowanie dźwięku i/lub obrazu podczas Konferencji. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć i /lub filmów zawierających swój wizerunek zarejestrowany podczas realizacji Konferencji w mediach społecznościowych (np. Facebook, itp.), na stronie internetowej Konferencji, Internecie, w sprawozdaniach dla Ministerstwa, komunikatach promujących Konferencję. Jednocześnie Organizator przyjmuje do wiadomości, że wizerunek Uczestnika będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Konferencji.
 5. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator zobowiązuje się do pełnego respektowania praw Uczestników wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w związku z czym Uczestnik ma prawo w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych, dokonać ich modyfikacji lub zażądać całkowitego ich usunięcia.
 6. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzeganiem przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w kolejnych edycjach. Interpretacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów nieujętych w niniejszym Regulaminie przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 8. Wszelkie zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.